2 juli 2014

Sociale vraagstukken II: Burenbond pioniert in het zelfzorg organiseren

Een realistische aanpak: Burenbond

Onlangs is door de Vrijwilligersacademie Amsterdam de Burenbond opgericht. De Burenbond wil ‘buren’ gaan organiseren voor mensen met een beperking die moeite hebben het dagelijks leven vorm te geven. Zij wil gaan werken met teams van vrijwilligers die wijk breed ingezet kunnen worden in nauwe samenwerking met huisartsen. De teams worden begeleid door coaches die werken vanuit de principes van zelfsturing.

Deze aanpak kan een antwoord zijn op de toekomstige bezuinigingen en de behoefte aan het zelf organiserend vermogen van vooral kwetsbare groepen. Bart Lammers en Karin Hanekroot verbazen zich via een artikel op Sociale Vraagstukken erover dat, gelet op de omvang en inhoud van het probleem, er niet harder wordt ingezet op oplossingen dichtbij de mensen die het betreft. De urgentie is groot.